# دیابت

دیابت ادامه 1

کنترل ودرمان دیابت:بادرمان درست،دیابت رابیچاره کنید! آیادیابت درمان دارد؟ اگرمنظورتان درمان‌شدن به معنی بی‌نیازشدن ازمصرف داروست،بایدبگوییم خیرامااگر منظور،کنترل بیماری وجلوگیری ازآسیب‌های بعدی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 408 بازدید

دیابت

دیابت:”پدیده همه‌گیروشایع درسراسرجهان“ درسراسرجهان،اکثرافرادی که درشهرهازندگی می کنندازفعالیت بدنی کمتری برخوردارند،جمعیت جهان رو به فزونی است واکثرافرادنسبت به گذشته ازطول عمربیشتری ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 380 بازدید