# تغذیه_شیرخوار

تغذیه شیرخوار با تأکید بر ادامه شیرمادر و روش شروع غذای جدید

جهت شروع غذای جامدمواردزیرپیشنهادمی شود. ـ شیرخواردروضعیت نشسته قرارگیرد. ـ زمان گرسنگی غذاداده شود.قاشق گودکوچک ودسته مستقیم بلندبرای قراردادن غذادردهان شیرخوار استفاده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 421 بازدید