# تغذیه

دیابت ادامه 1

کنترل ودرمان دیابت:بادرمان درست،دیابت رابیچاره کنید! آیادیابت درمان دارد؟ اگرمنظورتان درمان‌شدن به معنی بی‌نیازشدن ازمصرف داروست،بایدبگوییم خیرامااگر منظور،کنترل بیماری وجلوگیری ازآسیب‌های بعدی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 408 بازدید