کمبود ویتامین

کمبودویتامین D

کمبودویتامینDباعث بروزمشکلات متعددی درکودکان می شودازجمله نارسایی در آهکی شدن استخوانهای درحال رشدیابافت استوئیدکه ناشی ازکمبودویتامینDاست و به آن راشیتیسم  Rachitismگفته می شود.

 

علائم راشیتیسم درانتهای سال اول ودرطی سال دوم زندگی ظهورپیدامی کند.فونتانل سر شیر خوارمبتلاباتأخیربسته می شود.استخوان جمجمه نرم وبافشردن مثل توپ پینگ پنگ فرو رفته و بالامی آید.جمجمه ممکن است شبیه جعبه شده و بزرگ شود. رویش دندانهاموقتاًبه تأخیرافتاده ودردندانهای دائم اختلال ایجادمی شود.

درقسمت تنه بروزبرجستگی های کوچک دردنده هاوجناغ سینه به جلوبرآمده که سینه کبوتری خوانده می شودوهمچنین کیفوزواسکلیوز،پای کمانی ویانزدیک شدن زانوهابه همراه صافی کف پاازعلائم مشخصه راشیتیسم هستند.

درمداخله درمانی استفاده ازآفتاب مستقیم ومصرف ویتامینDبه صورت خوراکی  2000الی6000 واحدبین المللی روزانه ویا60000واحدبین الملل درواحدتجویزمی گردد. پرستاران بایدبه عوارض کمبودکلسیم درشیرخوارمثل تتانی توجه نمایند.درشیرخواران مبتلابه نوع شدیدبیماری بایدمراقبت هاباملایمت انجام گیردوقبل ازدرمان کافی از فشاربه استخوانهای نرم حتی نشستن وایستادن جلوگیری نمود.درصورت بروزعیوب قفسه سینه احتمال بروز برونشیت، پنومونی وآتلکتازی ریه بیشتر شده واختلالات مزمن روده مثل اسهال یایبوست بایدموردتوجه قرارگیرد.

جهت پیشگیری ازراشیتیسم مصرف ویتامین واستفاده ازاشعه آفتاب بسیارمهم است. اگرچه راشیتیسم عامل مرگ نیست ولی عوارض ناشی ازآن می تواندکشنده باشد.

کمبودویتامینA

ویتامین A  ماده ای است قابل حل درچربی که فقط درموادحیوانی یافت می شود.این ویتامین برای جلوگیری ازشبکوری وبعضی اختلالات دیگربه کارمی رود. ویتامینAدرمحافظت پوست وغشاء مخاطی و ساختمان استخوان ضروری به نظرمی رسد.

ویتامینAدرغذاهایی که ازمنابع حیوانی تهیه می شوندویاازچربی حیوانی درپخت آن استفاده شده یافت می شود.درموادغذایی بامنبع گیاهی ویتامینAبه صورت کاروتن وجودداردکه دربدن تغییرشکل یافته وبه ویتامینAتبدیل می گردد.

کمبودویتامینAدربدن باعث شب کوری،اگزوفتالمی،خشکی سیستم تنفسی،جهازهاضمه وادراری تناسلی می گردد.اختلال درساختمان استخوان،عقب ماندگی رشدوکاهش ساختن تیروکسین از علائم دیگرکمبودویتامینAاست.درصورت استفاده بیش ازحدکاروتن باعث ایجادکاروتنمی بازردی پوست می شود.مصرف طولانی مدت ویتامینA(بیش از50000واحدبین المللی)باعث بی اشتهایی کندی رشد،خشکی وترک خوردن پوست،بزرگی کبدوطحال،تورم ودرداستخوان های بلندوافزایش فشارداخل جمجمه می گردد.

منابع ویتامینAشامل شیر،زرده تخم مرغ،روغن کبدماهی،جگر،سیزیجات ومیوه هابه خصوص هویج می باشند.

/ 0 نظر / 35 بازدید