برفک دهان

برفک تکه های سفیدبه اندازه های مختلف روی زبان ومخاط داخل گونه وحلق است به طوری که ماننددلمه های شیربه آسانی ازروی زبان پاک وبرداشته نمی شود.

برفک باعث دردوناراحتی خفیف شیرخوارهنگام تغذیه شده به طوری که نمی تواندبه خوبی شیربخورد.

برفک عفونت قارچی ناشی ازرشدکاندیداآلبیکنس است وورودآن به روده باریک می تواندمنجربه کهیرپوشک یادرماتیت محل کهنه کودک شود.

شایعترین دلیل بروزبرفک دهانی انتقال عفونت ازمونیلیازواژینال مادری به مخاط دهان نوزادمی باشد.

تماس شیرخوارباسایرنوزادان بیماروعدم دقت درتمیزوضدعفونی کردن شیشه های شیرمشترک آنهاونیزتماس شیرخواربالوازم آلوده بیمارستان ویاآلوده شدن سینه مادربه عفونت قارچی ازعوامل ایجاداین بیماری هستند.

همچنین این مشکل درنوزادان ضعیف وناتوان یادرشیرخوارانی که داروهای سرکوب کننده ایمنی استفاده می کنندبیشتردیده می شود.

 

تشخیص

تشخیص این بیماری ازطریق مشاهده علایم ظاهری آن بوده وراه افتراق آن بادلمه شیرروی زبان شیرخوارآن است که برفک به سختی ازمحل خودکنده می شودوبعدازکنده شدن جای آن قرمزرنگ است وممکن است خونریزی مختصری کند.

 

 

سرایت

برفک دهانی واگیری ندارد.

درمان

درمان برفک ساده است.

توصیه می شودکه درمان شودبه خصوص اگرهمراه بادرماتیت پوشک هم باشد.

داروی توصیه شده قطره نیستاتین است.

این داروبنابه تجویزپزشک بین4تا1میلی لیترروزی4بارداده می شود.

توصیه های ضروری

دارورایکباره نبایددردهان ریخت بلکه بایدآن راازکناردهان نوزادطوری ریخت که به تمام قسمتهای داخلی دهان برسد.

بعدازدادن نیستاتین تا30دقیقه نبایدشیرخوارراتغذیه کرد.

دارورابایدحداقل7روزوتا3روزبعدازبرطرف شدن کامل ضایعات مصرف کرد.

مکیدن طولانی مثل زمانی که کودک باشیشه دردهان به خواب می رودبه دلیل ساییده شدن بافت داخلی دهان احتمال ابتلابه برفک راافزایش می دهد.

شیشه وسرشیشه کودک بایدبه خوبی تمیزشود.

سرشیشه هارابایدبه مدت15دقیقه درحرارت 55درجه سانتیگرادجوشانید.

اگرشیرخوارکهیرکهنه یادرماتیت پوشک نیزداردبایدبه خوبی درمان شود.

عفونت قارچی سینه مادربایددرمان شود.

حمام روزانه مادر،شستن خوب وکافی دستهاقبل ازتغذیه نوزادکمک زیادی به پیشگیری ازبروزبرفک دهانی می کند.

اگرکودک تب بیشتراز8/37داشت یاخوب شیرنمی خوردباپزشک مشورت شود.

/ 0 نظر / 37 بازدید