ناشتایی برای انجام آزمایشات

براى آزمايشات مختلف خون، چقدربايد ناشتا باشيم؟

١.شمارش سلولهاى خون( CBC):

نياز به ناشتايى ندارد

٢. قندخون:

حدودا ٢ ساعت پس از آخرين وعده غذايى،قند سرم به حد قندخون ناشتا كاهش مي يابد، با اين وجود بايد حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشيد و هيچ چيز جزآب نبايد بخوريد! حتى چاى!


٣. چربي خون:

بايد ١٤ ساعت قبل آن ناشتا باشيد،آخرين وعده غذايي تان نيز بايدسبك باشد!

اما رژيم غذايى خود رادر چند روز اخيرتغيير ندهيد تاپزشك بتواند درمورد الگوى غذاييتان تصميم بگيرد

 ٤. سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر:

رعايت حدودا ٤ ساعت ناشتايي توصيه ميشود،اما اجبارى نيست

٥.تست كليه(BUN /CR) :

نياز به ناشتايى ندارد

 ٦. اسيد اوريك:

چهار ساعت ناشتايى توصيه ميشود،از خوردن گوشت زياد قبل آزمايش خوددارى كنيد

 ٧. تست كبدAST/ALT :

نياز به ناشتايى ندارد

٨. تست كبدآلكالن فسفاتاز:

بايد حداقل ٤ساعت ناشتا باشيد

٩. بررسي آهن خون:

از ٢ روز قبل ازمصرف ويتامين ب١٢ ومكملهاى آهن خوددارى كنيد، حدودا ٤ ساعت ناشتايى توصيه ميشود،

٩. بررسي آهن خون:

از ٢ روز قبل ازمصرف ويتامين ب١٢ ومكملهاى آهن خوددارى كنيد، حدودا ٤ ساعت ناشتايى توصيه ميشود،امااجبارى نيست

١٠. تستهاى تيروئيد:

نيازبه ناشتايى ندارد (مهم)


١١.تست التهابي ESR/CRP: 

نياز به ناشتايى ندارد، اما مصرف داروهاى ضدالتهار NSAID و استامينوفن نتيجه راتحت تاثيرقرار ميدهد

١٢.تست انعقاد خون PT/PTT/INR : نياز به ناشتايى ندارد

١٣. تست هموگلوبين A1c :

ناشتايى نميخواهد

/ 0 نظر / 90 بازدید