یکی از بیماریهای ژنتیکی که می بینیم سندرم ( نشانگان ) دان می باشد . افراد با سندرم دان نسبت به جنبه های اجتماعی محیط خویش بسیار حساسند. آنها عواطف و نیازهای همچون سایرین دارند و باید از فرصتهای یکسانی بهره مند شوند. اگر این افراد تحت مراقبتهای مناسب قرار گیرند و در فعالیتهای روزمره دخالت داده شوند در کارهایی چون ادامه تحصیل رفتار اجتماعی و اداره امور شخصی خود موفق می گردند.

 


ادامه مطلب ...