باافزایش سن شیرخوار،دفعات تغذیه درروزکاهش می یابدهمزمان باافزایش فواصل تغذیه حجم شیر مورد نیازبیشترشده ونیازمصرفی مایعات بیشترمی شود.

شیرخوارانی که ازشیرمادرتغذیه می کنندنیازبه اضافه کردن ویتامین وموادمعدنی ندارنداگرمادر تغذیه خوب داشته باشدمعمولاًویتامینDبرای جلوگیری ازراشیتیسم(400واحدبین المللی)داده می شود.در6ماهگی شیرخوارنیازبه آهن دارد.

شروع غذای جامدازسن6ـ 5ماهگی توصیه می شود.بردن اشیاء به داخل دهان نشانه آمادگی کودک برای شروع غذای جامداست.بطورکلی شیرخواربه ازای هرکیلووزن بدن120کیلوکالری انرژی نیازداردیعنی شیرخوار4کیلوگرمی480کیلوکالری انرژی نیازدارد.شیرخوار8ـ6ماهه می تواندازغذاهای پوره شده،صاف شده وخمیری ودر9ـ 8ماهگی غذاهای لقمه ای استفاده کند.در12ماهگی از غذاهای پخته شده به خوبی استفاده می کند.


ادامه مطلب ...